W  ramach  usług BHP  oferujemy  wsparcie  dla  przedsiębiorstw  w zakresie  zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy. Świadczone usługi mogą mieć charakter  doraźny lub  stały w zależności  od  potrzeb Klienta.
Prowadząc stałą obsługę BHP nadzorujemy stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przejmujemy wszystkie
obowiązki  wynikające z rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres usług:
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • prowadzenie rejestrów wypadków, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów
  czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • udział wraz z opracowaniem oceny ryzyka zawodowego,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji, rozwoju, inwestycji,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,
 • współpraca z laboratoriami zewnętrznymi,
 • współpraca z lekarzem medycyny pracy,
 • inicjowanie  i  rozwijanie  na  terenie  zakładu  pracy  różnych  form  popularyzacji
  problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp.
Wszelkie prawa zastrzeżone © SAPORT
Projekt i wykonanie: PROPERART